Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Two Sweet

 

Identiteit van de ondernemer:

Naam ondernemer: Two Sweet
Handelend onder de naam/namen: Two Sweet

Vestigingsadres:
Meidoornstraat 24
4306AE te Nieuwerkerk

E-mailadres: info@two-sweet.nl
KvK-nummer: 81342799
Btw-nummer: NL00355426B84

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Artikel 2 – Het aanbod
Artikel 3 – Prijzen/aanbiedingen
Artikel 4 – Overeenkomst
Artikel 5 – 
Betalingen bestellingen met specifieke datum (bijv. special en taartkaart)
Artikel 6 – Betalingen van bestellingen in online shop
Artikel 7 – Levering en ophalen
Artikel 8 – Aansprakelijkheid en overmacht
Artikel 9 – Klachten en retourneren
Artikel 10 – Geschillenregeling

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Two Sweet

1.2   Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Two Sweet te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

1.3   Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 2. Het aanbod

 2.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk op de website vermeld.

2.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

2.3. Omdat het gaat om handgemaakte producten kan het eindproduct licht verschillen van de afbeeldingen.

 

Artikel 3. Prijzen/aanbiedingen

3.1   Aanbiedingen door en prijzen van Two Sweet zijn vrijblijvend. Two Sweet accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.

3.2   Two Sweet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.3   Alle geldende prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De klant ontvangt samen met bestelde producten de officiële factuur, waarop het totaalbedrag inclusief btw vermeld staat.

 

Artikel 4. Overeenkomst

4.1   Een overeenkomst komt slechts tot stand na bevestiging van de bestelling door Two Sweet. Two Sweet is een eenmanszaak en is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Two Sweet dit mee binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling.

4.2   Indien de klant aan Two Sweet schriftelijk opgave doet van een adres, is Two Sweet gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te leveren. De klant is verplicht een eventuele adreswijziging schriftelijk te melden.

4.3   Annulering van de bestelling van een special, een taartkaart artikel en/of een artikel met een specifieke datum, is alleen kosteloos mogelijk tot één week voor de datum waarop de bestelling geleverd moet worden. 

4.4. Annulering van de bestelling van andere producten is alleen kosteloos mogelijk tot en met de zondag in de week waarin de bestelling geplaatst is.

4.5. Annuleert de klant de bestelling later dan in artikel 4.3. en 4.4. genoemd, dan wordt er 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. 

 

 Artikel 5. Betalingen bestellingen met specifieke datum (bijv. special en taartkaart)

5.1   De betaling door de klant aan Two Sweet is een vooruitbetaling. De betaling dient 5 dagen van tevoren binnen te zijn op de rekening van Two Sweet. Deze betalingstermijn staat ook vermeld bij de offerte. 

5.2   De betaling dient via een betaalverzoek of overschrijving voldaan te worden, afhankelijk van de schriftelijk overeengekomen keuze. 

5.3   Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Two Sweet nog geen (volledige) betaling is ontvangen, heeft Two Sweet het recht om de bestelling te doen vervallen of te wijzigen. 

5.4. Wordt een bestelling geplaatst binnen de betaaltermijn van 5 dagen voor de leveringsdatum, dan moet de betaling op de datum van het plaatsen van de bestelling overgemaakt worden door middel van een betaalverzoek of overschrijving.

 

Artikel 6. Betalingen van bestellingen in online shop

6.1. De betaling door de klant aan Two Sweet is een vooruitbetaling of een achteraf betaling via Klarna. De betaalmethode dient gekozen te worden bij het plaatsen van de bestelling en kan niet meer gewijzigd worden. 

6.2. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Two Sweet nog geen (volledige) betaling is ontvangen, heeft Two Sweet het recht om de bestelling te doen vervallen of te wijzigen. 

 

Artikel 7. Levering of ophalen

7.1. Two Sweet geeft de klant de keuze de bestelling af te halen of te laten bezorgen (tegen een overeengekomen tarief). 

7.2. Levering aan consumenten vindt plaats nadat de betaling van de bestelling is verwerkt tenzij anders overeengekomen.

7.3.   Two Sweet is na de levering of het ophalen van de bestelling niet meer aansprakelijk voor schade aan het geleverde product. 

 

 Artikel 8. Aansprakelijkheid en overmacht

8.1   Two Sweet is een eenmanszaak, daarom heeft Two Sweet in geval van overmacht, zoals ziekte, het recht om de uitvoering van de bestelling af te wijzen, te annuleren of te wijzigen, uiteraard door de klant dit schriftelijk mee te delen, en zonder enige schadevergoeding.

8.2. De klant dient altijd aan te geven of hij/zij een allergie heeft en is zelf verantwoordelijk voor de consumptie van het product. 

8.3. Two Sweet is niet aansprakelijk voor reacties of ziekten door allergieën, daar de ingrediënten uitgebreid beschreven zijn bij het product.  

8.4. Na ophalen of afleveren van het product is Two Sweet niet meer verantwoordelijk voor schade aan het product. 

 

Artikel 9. Klachten en retourneren

9.1. Omdat de producten van Two Sweet op bestelling (en soms persoonlijk naar wens) gemaakt worden, en omdat het gaat om bederfelijke producten, kunnen de producten niet geretourneerd worden.

9.2. Wanneer Two Sweet een klacht krijgt over het product, wordt er ter plekke gekeken naar een passende oplossing. Samen komen we er uit!

9.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

9.4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 10. Geschillenregeling

10.1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

10.3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

10.4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

10.5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

10.6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter. 

10.7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

10.8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

 

Algemene voorwaarden Two Sweet


Identiteit van de ondernemer:

Naam ondernemer: Two Sweet
Handelend onder de naam/namen: Two Sweet

Vestigingsadres:
Meidoornstraat 24
4306AE te Nieuwerkerk

E-mailadres: info@two-sweet.nl
KvK-nummer: 81342799
Btw-nummer: NL00355426B84Artikel 1 – Toepasselijkheid
Artikel 2 – Het aanbod
Artikel 3 – Prijzen/aanbiedingen
Artikel 4 – Overeenkomst
Artikel 5 – Betalingen bestellingen met specifieke datum (bijv. special en taartkaart)
Artikel 6 – Betalingen van bestellingen in online shop
Artikel 7 – Levering en ophalen
Artikel 8 – Aansprakelijkheid en overmacht
Artikel 9 – Klachten en retourneren
Artikel 10 – Geschillenregeling


Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Two Sweet

1.2 Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Two Sweet te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.Artikel 2. Het aanbod

2.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk op de website vermeld.

2.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

2.3. Omdat het gaat om handgemaakte producten kan het eindproduct licht verschillen van de afbeeldingen.Artikel 3. Prijzen/aanbiedingen

3.1 Aanbiedingen door en prijzen van Two Sweet zijn vrijblijvend. Two Sweet accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten.

3.2 Two Sweet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.3 Alle geldende prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De klant ontvangt samen met bestelde producten de officiële factuur, waarop het totaalbedrag inclusief btw vermeld staat.Artikel 4. Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na bevestiging van de bestelling door Two Sweet. Two Sweet is een eenmanszaak en is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Two Sweet dit mee binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling.

4.2 Indien de klant aan Two Sweet schriftelijk opgave doet van een adres, is Two Sweet gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te leveren. De klant is verplicht een eventuele adreswijziging schriftelijk te melden.

4.3 Annulering van de bestelling van een special, een taartkaart artikel en/of een artikel met een specifieke datum, is alleen kosteloos mogelijk tot één week voor de datum waarop de bestelling geleverd moet worden.

4.4. Annulering van de bestelling van andere producten is alleen kosteloos mogelijk tot en met de zondag in de week waarin de bestelling geplaatst is.

4.5. Annuleert de klant de bestelling later dan in artikel 4.3. en 4.4. genoemd, dan wordt er 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.Artikel 5. Betalingen bestellingen met specifieke datum (bijv. special en taartkaart)

5.1 De betaling door de klant aan Two Sweet is een vooruitbetaling. De betaling dient 5 dagen van tevoren binnen te zijn op de rekening van Two Sweet. Deze betalingstermijn staat ook vermeld bij de offerte.

5.2 De betaling dient via een betaalverzoek of overschrijving voldaan te worden, afhankelijk van de schriftelijk overeengekomen keuze.

5.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Two Sweet nog geen (volledige) betaling is ontvangen, heeft Two Sweet het recht om de bestelling te doen vervallen of te wijzigen.

5.4. Wordt een bestelling geplaatst binnen de betaaltermijn van 5 dagen voor de leveringsdatum, dan moet de betaling op de datum van het plaatsen van de bestelling overgemaakt worden door middel van een betaalverzoek of overschrijving.Artikel 6. Betalingen van bestellingen in online shop

6.1. De betaling door de klant aan Two Sweet is een vooruitbetaling of een achteraf betaling via Klarna. De betaalmethode dient gekozen te worden bij het plaatsen van de bestelling en kan niet meer gewijzigd worden.

6.2. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door Two Sweet nog geen (volledige) betaling is ontvangen, heeft Two Sweet het recht om de bestelling te doen vervallen of te wijzigen.Artikel 7. Levering of ophalen

7.1. Two Sweet geeft de klant de keuze de bestelling af te halen of te laten bezorgen (tegen een overeengekomen tarief).

7.2. Levering aan consumenten vindt plaats nadat de betaling van de bestelling is verwerkt tenzij anders overeengekomen.

7.3. Two Sweet is na de levering of het ophalen van de bestelling niet meer aansprakelijk voor schade aan het geleverde product.Artikel 8. Aansprakelijkheid en overmacht

8.1 Two Sweet is een eenmanszaak, daarom heeft Two Sweet in geval van overmacht, zoals ziekte, het recht om de uitvoering van de bestelling af te wijzen, te annuleren of te wijzigen, uiteraard door de klant dit schriftelijk mee te delen, en zonder enige schadevergoeding.

8.2. De klant dient altijd aan te geven of hij/zij een allergie heeft en is zelf verantwoordelijk voor de consumptie van het product.

8.3. Two Sweet is niet aansprakelijk voor reacties of ziekten door allergieën, daar de ingrediënten uitgebreid beschreven zijn bij het product.

8.4. Na ophalen of afleveren van het product is Two Sweet niet meer verantwoordelijk voor schade aan het product.Artikel 9. Klachten en retourneren

9.1. Omdat de producten van Two Sweet op bestelling (en soms persoonlijk naar wens) gemaakt worden, en omdat het gaat om bederfelijke producten, kunnen de producten niet geretourneerd worden.

9.2. Wanneer Two Sweet een klacht krijgt over het product, wordt er ter plekke gekeken naar een passende oplossing. Samen komen we er uit!

9.3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

9.4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.Artikel 10. Geschillenregeling

10.1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

10.3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

10.4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

10.5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

10.6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

10.7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

10.8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2024 Two Sweet | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel